பரிசுத்த வேதாகமம்


இன்றைய வசனம்


தீர்க்கதரிசனமானது ஒருகாலத்திலும் மனுஷருடைய சித்தத்தினாலே உண்டாகவில்லை; தேவனுடைய பரிசுத்த மனுஷர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டுப் பேசினார்கள்.

2 பேதுரு 1:21

பழைய ஏற்பாடு

புதிய ஏற்பாடு